SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
Finansijski derivati PDF Ispis
          Finansijski  derivati  ili  izvedene  hartije  od  vrednosti  predstavljaju  značajnu  grupu  finansijskih  instrumenata  koji  su  se  naglo  razvili  u  poslednjih  tridesetak  godina  kao  jedna  od  najznačajnijih  grupa  finansijskih  inovacija. Njihova  pojava  je  dovela  do  krupnih  promena  na  finansijskim  tržištima  najrazvijenijih  zemalja, ali  i  na  medjunarodnom  finansijskom  tržištu. Danas  je  skoro  nezamislivo  finansijsko  poslovanje  bez  poznavanja  i  upotrebe  ovih  finansijskih  instrumenata.
 
          Finansijski  derivati  se  kod  nas  najjednostavnije  mogu objasniti  kao  izvedene  hartije  od  vrednosti. Taj  naziv  su  dobile  po  tome  što  se  njihova  vrednost  izvodi  iz  vrednosti  neke  druge  hartije  od  vrednosti  ili  robe  koje  se  nalaze  u  njihovoj  osnovi. Za  razliku  od  osnovnih  hartija, finansijski  derivati  ne  odražavaju  ni  jedan  od  dva  osnovna  odnosa- kreditni  ili  vlasnički. One  predstavljaju  vrstu  kontigentnih  prava  na  druge  oblike  finansijske  aktive ( akcije, obveznice, ostale  osnovne  hartije  od  vrednosti, kamatnu  stopu, tržišne indekse, devizni  kurs, itd). Korene  terminskog  trgovanja  je moguće  naći  još  u  XVII  veku, potpuno  nezavisno jedni  od  drugih, na  prostorima današnje  Holandije  i  Japana, koji  su  nastali  u  terminskom  trgovanju  lalama, odnosno  pirinčem.

 Vrste finansijskih derivata
 
Finansijski derivati su izvedene hartije od vrednosti u koje se ubrajaju terminski i likvidni terminski ugovori (forvardi i fjučersi), opcije i svopovi. Forvard je ugovor o kupoprodaji određene aktive po unapred definisanoj ceni gde će se isporuka i plaćanje izvršiti određenog dana u budućnosti. Fjučers je ugovor o kupoprodaji određene aktive po kome će se isporuka i plaćanje izvršiti u budućnosti. Opcije daju njihovom vlasniku pravo da kupe ili prodaju određenu finansijsku aktivu po unapred određenoj ceni.Svopovi su razni aranžmani zamene jedne aktive za drugu aktivu.
 
Vrste svopova

 -         kamatni svopovi (finansijaki aranžmani u kojima ugovorne strane zamenjuju kamatne tokove, s tim da se glavnice ne zamenjuju)

-   valutni svopovi (kombinacija spot deviznih transakcija i terminskih deviznih transakcija sa istim partnerom)
-  robni svopovi i
-  akcijski / indeksni svopovi
 
Realizacija opcija

Finansijske opcije daju njihovom vlasniku pravo, ali ne i obavezu, da kupe ili prodaju određenu finansijsku aktivu po unapred određenoj ceni. Kupac opcije plaća prodavcu, oli ispisivaču određenu proviziju koja se zove opciona cena ili opciona premija koja predstavlja nadoknadu za preuzeti rizik promene cene aktive u osnovi opcije. Cena po kojoj se finansijska aktiva iz osnove opcije može kupiti  ili prodati naziva se izvršna ili strajk cena, a datum posle koga opcija prestaje da važi zove se datum isteka ili datum dospeća.
 
Osnovne tehnike hedžinga uz korišćenje finansijskih derivata
Tehnike za upravljanje deviznom izloženošću: interne i eksterne.

-Interne: izvršenje po neto principu, usklađivanje, ubrzavanje i usporavanje transakcija, dizajniranje odgovarajuće politike cena i upravljanje aktivom i pasivom.

- Eksterne: forvard transakcije, valutne opcije, kratkoročno zaduživanje, diskont potraživanja, faktoring i državne garancije za rizik deviznog kursa.

Dodatna komponenta upravljanja je formiranje multivalutnog upravljačkog centra koji omogućava kontrolu tokova gotovine između afilijacija.

 
FORWARD  I  FUTURES  UGOVORI

      Prvi  pravi  terminski  poslovi  na  berzama  se  ipak  registruju  sredinom  XIX-og  veka  na  Londonskoj  berzi  metala. Tu  se  kreiraju  prvi  pravi  terminski  ugovori-forvordi (forward)  na  različite  robe, uglavnom  metale- bakar, aluminijum  i  druge. Reč  je  o  ugovorima  izmedju  kupaca  i  prodavaca  o  isporuci  i  plaćanju  u  budućnosti, s  tim  što  su  cena  i  drugi  uslovi  isporuke  ugovarani  mnogo  ranije, na  dan  potpisivanja  ugovora. Medjutim, ovi  ugovori  nisu  bili  standardizovani  i  nije  postojao  institucionalni  mehanizam (oličen  u  postojanju  klirinške  kuće)  koji  je  garantovao  sigurnost  isporuke  i  plaćanja. Istovremeno  su  se  u  Čikagu  snažno  razvijali terminski  poslovi  izmedju  trgovaca  poljoprivrednih  proizvoda. Uvode  se  odredjena  poboljšanja  u  trgovini  forvardima. Izvršena  je  standardizacija  količina. Na  primer,  standardna  količina  za  trgovinu  ugovorima  na  pšenicu  je  iznosila  5.000  bušela, što  je  i  danas  važeća  količina. Zatim, standardizovana  je  isporuka  u  toku  odredjenih  meseci, i  konačno  1874. godine  na  Čikaškoj  trgovačkoj  berzi  je  prvi  put  kreirana  klirinška  kuća, kao  garant  isporuke  i  plaćanja. Finansijski  fjučersi (futures)  su  kreirani  po  prvi put  1972. godine, a  trgovina  opcijama  počinje  aprila  meseca  1973. godine  u  Čikagu. Početkom     90-tih  obim  prometa  izvedenim  hartijama  od  vrednosti  je  premašivao  iznos  od  10.000  milijardi  dolara  godišnje. Rad  sa ovim  hartijama od  vrednosti  je  veliki  izazov  i  za  mlade  ljude, čija  se  prosečna  plata  kreće  u  razmerama  od  preko  150.000 $  godišnje. 

Forvard ugovor je ugovor po kome se prodavac isto tako obavezuje da po unapred dogovorenoj ceni kupcu isporuči robu u budućnosti, ali za razliku od fjučersa, forvard ugovor je proizvod privatnih pregovora i nije standardizovan pa ne možebiti predmet berzanske trgovine i stoga se njima trguje na vanberzanskim sastancima. Forward ugovor je specifičan terminski ugovor u kome se u momentu sklapanja ugovora dogovara prodaja / kupovina nekog tržišnog materijala na budući termin, pri čemu se obaveze iz ovog posla realizuju na neki budući unapred ugovorom definisani termin. Kupac po ovom poslu se obezbedjuje od eventualnog rasta cene tržišnog materijala, a prodavac po ovom poslu se obezbedjuje od pada cene tržišnog materijala. Ovi ugovori nisu standardizovani i stoga ne mogu biti predmet berzanske trgovine, već se njima trguje na vanberzanskim sastancima.

 
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy
 
seminarski